Language Service

We, Babel Translation are experts and specialists in translation and interpretation of multi-language, are not only provide you the translation skill but also the service. Accordingly, we guarantee a smile on your face after using our services as below;

We offer you a quality of translation in multi-languages by certified translators into various languages.

บาเบล ทรานสเลชั่น ยังเปิดให้บริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เอกสารใดๆที่ออกในประเทศไทยและจะนำไปใช้ที่ต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลทุกฉบับ

บาเบล ทรานสเลชั่น บริการล่ามแปลภาษา ไม่ว่าจะเป็นล่ามในศาล ล่ามในที่ประชุม ล่ามท่องเที่ยว ในหลากหลายภาษา