รับแปลภาษาฝรั่งเศส

รับแปลภาษาฝรั่งเศส

แม้ภาษาฝรั่งเศสจะไม่ใช่ภาษาหลักของโลก แต่ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในทวีปยุโรป แอฟริกา และอเมริกา ทางศูนย์แปลบาเบลจึงเปิดบริการรับแปลภาษาฝรั่งเศสขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านนี้

นอกจากนั้น ภาษาฝรั่งเศสยังมีอิทธิพลด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และแนวคิดปรัชญาอีกด้วย ทำให้ภาษาฝรั่งเศสฝังลึกและแทรกซึมอยู่ในทุก ๆด้านของชีวิต ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่สามารถหลีกหนีภาษาฝรั่งเศสได้

ยุคโลก Globalize โลกถูกรวมเป็นหนึ่ง มีการทำธุรกรรม ธุรกิจการค้า เจรจา ติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศมากขึ้น ทำให้คนไทยต้องไปเกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศสแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้

ซึ่งมีความต้องการใช้เอกสาร ตลอดการสื่อสารกับคนฝรั่งเศส และส่งผลให้มีความต้องการใช้บริการรับแปลภาษาฝรั่งเศสสูงขึ้นตามไปด้วย

อ่านเพิ่มเติมงานแปลอื่นๆ: รับแปลเอกสาร

บริการแปลฝรั่งเศส

บริการรับแปลภาษาฝรั่งเศสคืออะไร

บริการรับแปลภาษาฝรั่งเศสคือ การแปลสารข้อมูลที่เป็นตัวอักษรภาษาฝรั่งเศสเป็นอักษรภาษาไทย หรือแปลสารข้อมูลจากตัวอักษรภาษาไทยเป็นอักษรภาษาฝรั่งเศส โดยสื่อสารผ่านตัวหนังสือ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างคนที่ใช้เอกสารที่เป็นภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทยและสามารถนำงานแปลไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้จริง หรือสามารถเอาไปรับรองต่อที่สถานทูตได้ด้วย

อ่านเพิ่มเติมการติดต่อที่สถานทูต: การติดต่อที่สถานทูตฝรั่งเศส

บริการรับแปลภาษาฝรั่งเศสคือ

โดยทั่วไปการรับแปลภาษาฝรั่งเศสมีรูปแบบบริการหลักๆอยู่ 5 รูปแบบ ได้แก่:

 1. บริการรับแปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส (Thai to French)
 2. บริการรับแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย (French to Thai)
 3. บริการรับแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ (French to English)
 4. บริการรับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส (English to French)
 5. บริการรับแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอื่น ๆ ตามต้องการ

ประเภทของงานแปล

งานรับแปลภาษาฝรั่งเศสมีหลายระดับ ตั้งแต่งานแปลบทความ งานแปลนิตยสาร งานแปลบทสัมภาษณ์ งานแปลจดหมายราชการ งานแปลกฎหมาย งานแปลเฉพาะทาง งานแปลคู่มือ รวมไปถึงงานแปลเอกสารทางธุรกิจ ซึ่งงานแปลแต่ละประเภทจะลักษณะพิเศษแตกต่างออกไปดังนี้

 1. งานแปลบทความ ได้แก่ บทความในนิตยสาร ด้านสุขภาพ ความงาม ท่องเที่ยว เป็นต้น งานแปลงานประเภทนี้จะค่อนข้างง่าย แต่ก็ต้องเน้นความสละสลวย และมีสำนวนภาษาสวยงาม
 2. แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารการขอทุน เอกสารการเรียนต่อ เป็นต้น จะเน้นความถูกต้องเป็นหลัก
 3. งานแปลเฉพาะทาง ได้แก่ เอกสารการแพทย์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หนังสือเช่าซื้อ สิทธิบัตร งานแปลประเภทนี้ จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไป แต่จะต้องเน้นความถูกต้องของศัพท์เฉพาะทาง (Technical Term)
 4. เอกสารราชการ เป็นเอกสารที่ใช้ยื่นกับหน่วยงานราชการของแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป ได้แก่ บัตรประชาชน สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือรับรองโสด หนังสือรับรองบุคคล ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น งานแปลเอกสารราชการเน้นความถูกต้อง แม่นยำ มีแบบแผนตามหลักไวยากรณ์ภาษา
 5. เอกสารทางธุรกิจ ได้แก่ ใบอนุญาตนำเข้า-ขายปุ๋ย ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.14) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ใบจดทะเบียนอาหาร ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นต้น งานแปลเอกสารแบบนี้จะเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว และต้องรู้ว่าลูกค้าเอาไปใช้งานอะไร
ประเภทของงานแปลฝรังเศส

ระดับภาษาฝรั่งเศสแบ่งเป็นกี่ระดับ

ภาษาฝรั่งเศสใช้มาตรฐานในการวัดระดับความสามารถในภาษาต่างประเทศมาตรฐานเดียวกันกับยุโรป ที่เรียกสั้นๆว่า CECRL (Le Cadre Européen Commun De Référence pour les Langues ) แบ่งระดับภาษาเป็น 6 ระดับ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งระดับภาษา: CECRL

ทั้งนี้ เอกสารงานแปลแต่ละประเภทต้องใช้ความชำนาญด้านภาษาแตกต่างกันไป ความสามารถในการแปลของนักแปลภาษาฝรั่งเศสจึงขึ้นอยู่กับระดับภาษาฝรั่งเศสนี้ด้วย

 1. ระดับ A1( Niveau A1) สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาฝรั่งเศสทั่ว ๆไปในชีวิตประจำวันได้ เช่น การแนะนำตัวเอง ซึ่งระดับภาษาขั้นนี้ยังไม่เหมาะสำหรับงานแปล เพราะยังมีคำศัพท์น้อยเกินไป
 2. ระดับ A2( Niveau A2) สามารถเข้าใจประโยคและสำนวนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้บ่อย ๆได้ สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลในหัวข้อที่คุ้นชินได้

เหมาะสำหรับงานแปล – แปลหนังสือนิทานเด็ก ที่มีเฉพาะประโยคพื้นฐาน และมีคำศัพท์ง่ายๆ

 1. ระดับ B1( Niveau B1) สามารถสร้างบทสนทนาพื้นฐาน เล่าเหตุการณ์ ประสบการณ์ ไอเดีย เป้าหมาย รวมถึงจับใจความสำคัญของบทสนทนาได้

เหมาะสำหรับงานแปลแปลบทความง่ายๆ หรือบทความที่มีเฉพาะประโยคที่ใช้สื่อสารบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน

 1. ระดับ B2( Niveau B2) สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาฝรั่งเศสได้ เข้าใจเนื้อหาในรูปธรรมและนามธรรม แสดงความคิดเห็น เสนอข้อคิดเห็นได้

เหมาะสำหรับงานแปล แปลบทความที่มีประโยคซับซ้อนและมีศัพท์เฉพาะทางมากขึ้น เช่น บทความอาหาร สุขภาพ ข่าว เป็นต้น

 1. ระดับ C1( Niveau C1) สามารถทำความเข้าใจกับบทความเฉพาะทาง เข้าใจถึงความหมายเชิงลึก สามารถสื่อสารโดยไม่ผ่านกระบวนการแปล สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้

เหมาะสำหรับงานแปล แปลสารคดี แบบฟอร์ม จดหมายราชการ เอกสารทั่วไป เอกสารราชการได้ ทั้งนี้ความสามารถภาษาระดับนี้หากมีประสบการณ์การแปลที่มากขึ้นก็จะพัฒนาไปสู่การแปลได้ทุกสื่อทุกรูปแบบ

 1. ระดับ C2 ( Niveau C2) สามารถเข้าใจภาษาเหมือนเจ้าของภาษา สามารถฟังพูดอ่านเขียนได้ลื่นไหล เข้าใจความหมายซับซ้อนได้

เหมาะสำหรับงานแปล – แปลได้ทุกอย่างเช่นเดียวกับเจ้าของภาษา ทั้งบทความเฉพาะทาง แบบฟอร์ม เอกสารทั่วไป เอกสารราชการ งานกฎหมาย รวมถึงเอกสารทางธุรกิจ

ระดับทางภาษาฝรั่งเศส

4 เหตุผลทำไมคุณถึงต้องจ้างแปลภาษาฝรั่งเศส

ปัจจุบันการแปลภาษาฝรั่งเศสสามารถทำได้ง่ายๆโดยการใช้แอพ แต่นั่นอาจจะใช้ได้เฉพาะการสื่อสารเบื้องต้น

แต่หากต้องใช้ในระดับที่ลึกขึ้น แอพก็ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้

ดังนั้นในระดับการเจรจาการค้า ติดต่อราชการ ก็ยังต้องพึ่งพาสำนักงานแปลที่รับจ้างแปลภาษาฝรั่งเศสอยู่

ทั้งนี้เพื่อให้ได้งานแปลที่มีไวยากรณ์ถูกต้อง ความหมายถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน

 1. การตีความภาษาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จำเป็นต้องใช้ทักษะความรู้ความเข้าใจระหว่างภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสในขั้นสูง จะใช้เพียงแค่ความรู้ของคนที่เริ่มต้นศึกษาภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศสในระดับสูง ก็มักจะสังกัดอยู่ในสำนักงานรับแปลภาษาฝรั่งเศสที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศสแล้วเท่านั้น
 2. ศัพท์เฉพาะทาง เอกสารที่ใช้กับทางราชการไม่สามารถแปลโดยการดูความหมายจากพจนานุกรมได้ การใช้บริการรับจ้างแปลภาษาฝรั่งเศส จะทำให้ได้งานแปลที่มีความถูกต้อง แม่นยำ มีแบบแผนตามหลักไวยากรณ์ภาษา ซึ่งหากแปลเองก็อาจจะทำให้มีความหมายผิดเพี้ยน ทำให้เกิดการสื่อสารผิดพลาดได้
 3. ได้งานแปลคุณภาพ แม้ว่าการจ้างแปลภาษาฝรั่งเศสจะต้องมีค่าใช้จ่าย แต่การได้งานแปลที่สามารถใช้งานได้จริง ได้ความหมายที่ถูกต้อง นำไปใช้งานได้จริง นับว่าเป็นความคุ้มค่ากว่าการแปลเอง ที่คิดว่าเป็นการประหยัดเงิน แต่หากเกิดการสื่อสารไม่ตรงกัน ส่งผลให้ต้องเสียเวลาในการแก้ไขเอกสารหลาย ๆ รอบ
 4. รับประกันงานแปล ด้วยประสบการณ์สูงของผู้เชี่ยวชาญรับแปลภาษาของสำนักงานรับจ้างแปลภาษาฝรั่งเศสนั้น จะทำให้เกิดความผิดพลาดในการแปลน้อย รวมถึงสำนักงานก็มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องอยู่แล้ว ทางสำนักงานจึงมีการรับประกันงานแปล อีกบริการที่ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เหตุผลที่ต้องจ้างแปลฝรั่งเศส

การเลือกศูนย์แปลภาษาฝรั่งเศสอย่างไรให้ได้งานคุณภาพ

 1. เลือกสำนักงานแปลที่มีตรารับรองของนักแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต เพราะกฎระเบียบในการรับเอกสารแปลของแต่ละสถานทูตนั้นแตกต่างกันไป บางสถานทูตเจ้าหน้าที่จะไม่รับพิจารณาเอกสารที่แปลโดยนักแปลที่ไม่ได้รับการรับรองจากสถานทูตนั้น ๆ และสถานทูตฝรั่งเศสก็เป็นหนึ่งในนั้น
 2. เลือกสำนักงานแปลที่มีตรารับรองคำแปลจากบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าเรทราคาของบริษัทที่จดทะเบียนจะสูงกว่าทีมงานแปลอิสระ แต่การใช้บริการจากบริษัทจะช่วยให้คนจ้างบริการงานแปล ได้งานแปลที่มีคุณภาพ บางบริษัทมีบริการยื่นรับรองเอกสารให้ รวมถึงรับประกันงานแปล ช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มกรณีที่มีการแปลผิดพลาด ช่วยทั้งอำนวยความสะดวกลูกค้า ลดความยุ่งยากและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าด้วย
 3. เลือกสำนักงานแปลที่มีประสบการณ์งานแปลด้านที่ต้องการแปล โดยดูจากผลงานของบริษัท ว่าเคยรับแปลงานมากี่ปีแล้ว เคยแปลให้กับใครหรือหน่วยงานไหนบ้าง เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน คนทั่วไป นักธุรกิจ ยิ่งมีประสบการณ์และลูกค้าเยอะๆ หมายถึงว่า มีประสบการณ์เยอะ งานแปลก็มีคุณภาพตามไปด้วย
ศูนย์แปลภาษาฝรั่งเศส

สรุป

ลูกค้าย่อมต้องการงานแปลคุณภาพ ดังนั้นการเลือกศุนย์รับแปลภาษาฝรั่งเศสจึงมีความสำคัญมาก อย่างน้อยแล้วควรที่จะเป็นสำนักงานแปลที่มีตรารับรองคำแปลจากบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ควรดูว่ามีประสบการณ์ทำงานมานานแค่ไหน เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความชำนาญงาน ส่งผลต่อความถูกต้อง แม่นยำ มีคุณภาพ และนำงานแปลไปใช้งานได้จริง

หากคุณลูกค้ากำลังสนใจแปลภาษฝรั่งเศสอยู่ ลองติดต่อขอใบเสนอราคาหรือดูผลงานของเราได้เลยค่ะ