บริการรับรองเอกสารโดยโนตารี่ พับลิค Notary Public ในกรุงเทพและภูเก็ต

โนตารี่ พับลิค

การทำธุรกรรมทางด้านเอกสารระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำนิติกรรมสัญญา การมอบอำนาจ การให้ความยินยอม การเปิดบัญชีธนาคาร การรับรองเอกสารเพื่อทำวีซ่า ต่างๆเหล่านี้  จำเป็นจะต้องให้โนตารี่ พับลิค หรือ Notary Public ทำการประทับตราและลงลายมือชื่อเพื่อรับรองเอกสาร รับรองข้อเท็จจริง และความถูกต้องของเอกสารรวมถึงลายเซ็นต์ของผู้ลงนามด้วย เพื่อให้เอกสารนั้นสมบูรณ์มีผลบังคับตามกฎหมายและนำไปใช้งานต่อที่ต่างประเทศได้

อย่าเพิ่งงงนะ เราเข้าใจว่าคุณผู้อ่านบางท่านอาจไม่เคยรู้หรือไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าโนตารี่คืออะไร เราจึงจัดทำบทความนี้ขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้คุณผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายๆนั้นเอง

บริการโนตารี่ พับลิค

Notary Public หรือ โนตารี่ พับลิค คืออะไร

ในต่างประเทศ โนตารี่ พับลิค  หรือ Notary Public คือ บุคคลที่กฎหมายของประเทศนั้น ๆ บัญญัติไว้ให้ทำหน้าที่ในการรับรองลายมือชื่อ จัดทำสัญญา ลงลายมือชื่อในฐานะพยานเพื่อรับว่าเอกสารนั้น ๆ ถูกต้องตรงกันกับต้นฉบับ หรือทำหน้าที่อื่น ๆ ที่กฎหมายของประเทศนั้น ๆ กำหนดไว้

โดยเอกสารที่ผ่านการรับรองนี้จะถูกนำไปใช้ในที่ต่างประเทศ (กรณีใช้ภายในประเทศไม่จำต้องผ่านการรับรอง)

ผู้ที่จะให้บริการรับรอง Notary Public ได้นั้น จะต้องเป็นคนกลางที่มีใบอนุญาตในการรับรองเอกสาร

เป็นคนที่ยอมรับกันว่ามีวุฒิภาวะ ได้แก่ทนายความหรือนักกฎหมาย และมีหน้าที่ให้บริการลงลายมือชื่อในฐานะพยานเอกสารเพื่อรับรองว่าเอกสารนั้นมีความถูกต้องหรือผู้ลงนามเซ็นต์เอกสารนั้นมีตัวตนจริงๆ

เพื่อให้เกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นระหว่างผู้ใช้เอกสารทั้งสองฝ่ายในการทำธุรกรรมระหว่างกัน เพราะเอกสารที่ได้รับการรับรองโนตารี่ พับลิคจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จากทั้งหน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานราชการในหลายๆประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย

notary public คือ

ในประเทศไทยมีบุคคลที่เป็นโนตารี่ พับลิค หรือ Notary Public หรือไม่

ประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่เหมือนกับ Notary Public ในต่างประเทศเช่นกัน ซึ่งบุคคลในประเทศไทยที่จะทำหน้าที่ บริการ Notary Public ได้นั้นต้องเป็นทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น เรียกว่า Notarial Services Attorney

หากคุณต้องการให้คนต่างชาติอ่านบทความเพิ่มเติมที่เป็นภาษาอังกฤษ เราแนะนำบทความของที่นี้นะ: อ่านเพิ่มเติม Version English

Notarial Services Attorney เป็นทนายความสังกัดอยู่ในสำนักงานกฎหมายทั่วไป ซึ่งผ่านการอบรมในหลักสูตรการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ที่จัดอบรมโดยสภาทนายความแห่งประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญาต และขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองและลายมือชื่อและเอกสารเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูตัวอย่าง License ได้จากภาพด้านล่างนี้เลย

ในประเทศไทย คนที่เป็นโนตารี่ พับลิค จะต้องเป็นทนายความ แต่ไม่ใช่ทนายความทุกคนที่จะเป็นโนตารี่ พับลิคนะ”

ขอบเขตหน้าที่ของโนตารี่ พับบิค หรือ Notary Public หรือ Notarial Services Attorney

 1. รับรองลายมือชื่อ
  • รับรองลายมือชื่อบุคคลหรือผู้แทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้า ว่าผู้จะลงลายมือชื่อเป็นบุคคลนั้นจริง
  • รับรองตัวบุคคล
  • รับรองฐานะนิติบุคคล
  • รับรองตำแหน่งและอำนาจของผู้ลงลายมือชื่อ
 2. รับรองเอกสาร
  • รับรองความถูกต้องของการแปลเอกสาร
  • รับรองภูมิลำเนาหรือที่อยู่ของบุคคล
  • รับรองภาพถ่ายบุคคลที่เป็นบุคคลๆเดียวกัน
  • รับรองสำเนาเอกสารว่าถูกต้องตรงกันกับต้นฉบับ
  • ลงนามเป็นพยานในเอกสารนั้นๆ
  • รับรองใบสำคัญ
  • รับรองการจัดทำเอกสารในนามของบริษัท
 1. จัดทำเอกสารอื่นๆ
  • ทำคำสาบานที่เกี่ยวข้องกับพยานวัตถุหรือเอกสาร
  • ทำบันทึกคำให้การที่ต้องมีคำสาบาน
  • ทำคำบันทึกหมายเหตุแนบท้ายเอกสารต่างๆ
  • ทำคำคัดค้านตราสาร

หากคุณต้องการหาบริการแปลเอกสาร เราแนะนำให้คุณกดอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้นะ: รับแปลเอกสาร

การรับรองโดย Notary Public ให้ผล 4 อย่าง ดังนี้

 1. มีผลในฐานะพยานหลักฐาน
 2. มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
 3. มีผลสามารถบังคับใช้ได้
 4. มีผลบังคับใช้นอกเขตท้องที่

จรรยาบรรณของผู้ที่ให้บริการโนตารี่ พับบิค Notary Public

 1. ที่ยงตรง ไม่เลือกปฏิบัติ ให้การรับรองเอกสารหรือข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง ไม่เลือกทำหน้าที่โอนเอียงเพียงเพราะเอกสารนั้นเป็นของคนที่มีชื่อเสียง มีคนนับถือตา เป็นคนที่รู้จัก หรือไม่รู้จัก
 2. ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง ทำหน้าที่โดยสุจริตเป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้ ไม่เห็นแก่ผลตอบแทนนอกระบบ ให้บริการตามลำดับการว่าจ้าง ไม่มีการลัดคิว
 3. ละเอียดรอบคอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเอกสาร และความต้องการของบุคคลที่ลงลายมือชื่อ ว่ามีความถูกต้อง ตรงกับความต้องการที่แท้จริงหรือไม่ รวมถึง อธิบายให้เห็นถึงความสำคัญ และชี้แจงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กับคนที่ลงลายมือชื่อหรือให้คำสาบาน
 4. ไม่รับรองคำเท็จ ผู้ที่มีหน้าที่ให้บริการ Notary Public จะไม่รับรองเอกสารที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเป็นเท็จ ต้องให้ความสำคัญและรับรองให้กับเอกสารที่มีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น และต้องเก็บบันทึก รวมถึงสำเนาเอกสารการปฏิบัติหน้าที่ไว้ในที่ปลอดภัยทุกรายการ
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นนอกเหนือจากตัวเองใช้ตราประทับ ดวงตราประทับไม่อาจส่งต่อให้ใครใช้ต่อได้ ดังนั้น ผู้มีหน้าที่ให้บริการ Notary Public ต้องดูแลดวงตราที่ใช้รับรองลายมือชื่อไว้เป็นอย่างดี
 6. ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการ Notary Public จะต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคล ไม่นำข้อมูลส่วนตัวหรือเอกสารของผู้มาขอใช้บริการไปเผยแพร่ต่อ
 7. ทำหน้าที่เมื่อได้รับการร้องขอ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการ Notary Public จะมีขึ้นเมื่อผู้ขอใช้บริการมาร้องขอให้ทำหน้าที่ หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น
ผู้ให้บริการ Notary

เอกสารอะไรบ้างที่ต้องได้รับการรับรองแบบโนตารี่ พับลิค Notary Public

เอกสารทางราชการหรือการลงลายมือชื่อของบุคคลในเอกสารทางราชการนั้น จะต้องได้รับการรับรองโดยกงสุล ส่วนเอกสารที่ต้องรับรองโดยโนตารี่ พับบิค หรือ Notary Public หรือ Notarial Services Attorney นั้น หน่วยงานปลายทางที่ต้องการใช้เอกสาร จะระบุมาว่าต้องผ่านการรับรองโดย Notary Public ซึ่งจะเป็นเอกสารทั่วไป เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน เอกสารเกี่ยวกับข้อเท็จจริง คำให้การ การลงลายมือชื่อ เอกสารคำร้อง หรือการแสดงให้เห็นถึงความมีอยู่จริงของเอกสาร ได้แก่

 1. เอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ
 2. ใบสมัครเรียนต่อต่างประเทศ
 3. เอกสารเกี่ยวกับสถานะการเงินหรือรายการเดินบัญชี (Statement)
 4. เอกสารคำแปลเอกสาร
 5. สำเนาเอกสาร
 6. ลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน
 7. ข้อเท็จจริง
 8. รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร
 9. รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน
 10. รับรองคำสาบาน
 11. รับรองคำให้การ
 12. รับรองหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง
 13. รับรองลายมือชื่อกรรมการของบริษัท
 14. อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

เลือกใช้บริการบริษัท Notary Public อย่างไรดี

 1. เลือกบริษัทที่มีทนายความที่ผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย ที่สามารถทำหน้าที่ Notarial Services Attorney ได้จริง ๆ จึงทำให้มั่นใจว่าเอกสารที่ผ่านการรับรองแล้วนั้น สามารถนำไปใช้งานได้จริง ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการยอมรับ
 2. เลือกบริษัทที่ Notarial Services Attorney มีจรรยาบรรณสูง การที่ Notarial Services Attorney มีจรรยาบรรณครบทั้ง 7 ข้อตามด้านบนนั้น บ่งบอกได้ว่าจะสามารถทำหน้าที่คนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
 3. เลือกบริษัทที่ให้บริการ Notary Public มีที่ตั้งอยู่จริงและเดินทางสะดวก เนื่องจากการที่จะให้ผู้มีใบอนุญาต Notary Public หรือ Notarial Services Attorney รับรองเอกสารนั้น เจ้าของเอกสารและผู้เกี่ยวข้องในเอกสารต้องลงลายมือชื่อในเอกสารก่อน หลังจากนั้น Notarial Services Attorney จึงลงตราประทับและลงลายมือชื่อรับรอง การที่บริษัทที่ให้บริการ Notary Public อยู่ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน หรือเดินทางสะดวก ก็จะง่ายในการเข้าไปติดต่อและใช้บริการ
 4. Notary Public มีความเชี่ยวชาญสูง การที่เอกสารนั้นได้ผ่านการรับรองลายมือชื่อ รับรองเอกสาร หรือจัดทำโดย Notarial Services Attorney ที่มีประสบการณ์สูง จะส่งผลต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร เอกสารแปลมีความน่าเชื่อถือ ทำให้หน่วยงานหรือคนที่ได้รับเอกสารแปลนั้นมีความมั่นใจในเอกสาร ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และมีอยู่จริง เพราะ Notary Public ที่มีความเชี่ยวชาญจะทำตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ทำหน้าที่ตรงไปตรงมา ละเอียดรอบคอบ และจะไม่รับรองเอกสารเท็จ
 5. หากเป็นการรับรองคำแปล โนตารี่ต้องเข้าใจภาษาอังกฤษด้วย เนื่องจากหากไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ ก็จะทำการรับรองมั่วๆไป ซึ่งอาจเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ เราจึงขอแนะนำให้บริการรับบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่โนตารี่ พับลิค ที่เข้าใจหรือแปลภาษาอังกฤษได้ด้วย หากคุณต้องการแปลเอกสารจำพวกสัญญา เราขอแนะนำให้คุณอ่านบทความนี้ประกอบด้วยนะ: รับแปลสัญญาและเอกสารกฎหมาย 

สรุป

บุคคลหรือบริษัทที่ให้บริการรับรองโนตารี่ พับลิค หรือ Notary Public นั้น มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านักแปลภาษา

นักแปลภาษาทำหน้าที่การแปลสารข้อมูลที่เป็นตัวอักษรจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง มีเป้าหมายเพื่อหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างสองภาษา

แต่ผู้ให้บริการโนตารี่ พับลิค หรือ Notary Public ทำหน้าที่รับรองเอกสาร เพื่อให้เกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นว่าเอกสารมีความถูกต้องและมีอยู่จริง ทำให้คนทำธุรกรรมหรือนิติกรรมทั้งสองฝ่ายเกิดความมั่นใจ

สำหรับการโนตารี่เพื่อรับรองคำแปลนั้น แม้เอกสารแปลจะมีคุณภาพและความถูกต้องสูงขนาดไหน แต่เอกสารงานแปลนั้นจะนำไม่ใช้งานจริงไม่ได้เลย ถ้าเอกสารนั้นไม่ผ่านขั้นตอนการรับรองจากคนกลาง ที่ทั่วโลกให้ความเชื่อถือ นั่นก็คือ Notary Public

ซึ่งบุคคลผู้นี้ในประเทศไทยก็คือ Notarial Services Attorney หรือทนายความผู้รับรองเอกสารและลายมือชื่อนั่นเอง แต่ถึงอย่างไรก็ดี งานแปลเอกสารจะขาดนักแปลภาษาหรือ Notary Public บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ได้เลยเช่นกัน