การแปลเอกสารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้รับแปลเอกสาร จะต้องใส่ความรู้ความสามารถของตนลงในงานที่แปล เพื่อให้งานที่แปลนั้นมีภาษาออกมา สวยงาม ถูกต้อง สมบูรณ์ ถูกหลักไวยากรณ์ ตรงตามบริบทที่ควรจะเป็น

รวมทั้งลูกค้าที่มาจ้างแปลต้องสามารถนำงานแปลนั้นไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการด้วย

ซึ่งการแปลเอกสารแต่ละประเภทนั้น ก็จะมีความยากง่ายต่างกัน เพราะว่าคำศัพท์ในแต่ละงานก็ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของเอกสารที่รับแปลด้วย เช่น การแปลเอกสารทางการแพทย์ ก็จะยากกว่าการแปลเอกสารบทความทั่วไป เป็นต้น

ดังนั้นผู้ที่จะมาทำงานแปลให้คุณ ก็ควรจะมีความเข้าใจคำศัพท์และบริบทของงานแปลนั้นๆด้วย

อนึ่ง หากคุณอยากหาคนช่วยเขียนบทความหรือเอกสารแทนที่จะใช้วิธีการแปล ให้คลิกอ่านที่นี้นะ รับเขียนบทความ

หรืออยากหาตัวอย่างงานแปลก็สามารถคลิกดูได้ที่นี้นะ ตัวอย่างงานแปล

รับแปลเอกสาร

ศูนย์รับแปลเอกสารบาเบล

ศูนย์แปลเอกสารบาเบล ได้เปิดดำเนินงานแปลเอกสารมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีลูกค้าทั้งในระดับองค์กรบริษัทและบุคคลทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจด้วย

ทีมงานแปลของเราประกอบไปด้วยพนักงานประจำ พนักงานPart time และทีมงานกองเซ็นเซอร์หรือออดิท ผู้มีประสบการณ์ในงานแปลมาเป็นเวลาหลายปี โดยแต่ละท่านก็จะมีความเชี่ยวชาญงานแปลเฉพาะด้านเฉพาะภาษาของตน

งานที่บาเบลรับแปลเอกสาร

ทางบาเบลรับแปลเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้นะ

1.เอกสารพื้นฐานส่วนบุคคล อาทิเช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเกิด ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส บันทึกสมรส ใบหย่า บันทึกหย่า

2. เอกสารการเป็นนิติบุคคล อาทิเช่น หนังสือรับรองบริษัท รายการวัตถุประสงค์ของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม แบบกรรมการเข้าใหม่ ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองห้างหุ้นจำกัด หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นต้น

3.เอกสารนิติกรรมสัญญา อาทิเช่น สัญญาเช่า สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด สัญญาจะซื้อจะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือวิลล่า สัญญาผู้ถือหุ้น พินัยกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ไม่ใช่การร่างขึ้นใหม่นะ หากคุณต้องการร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้ติดต่อทนายความที่นี้ดูได้เลย Siam Attorney International Co.,Ltd.

4.เอกสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ห้องชุด สัญญาขาย เช่า หรือจำนอง ฉบับกรมที่ดิน ใบอนุญาตปลูกสร้าง หนังสือรับรองการได้รับอนุมัติ EIA เป็นต้น

5.เอกสารทางธุรกิจ อาทิเช่น คู่มือและขั้นตอนการทำงาน ISO พรีเซ็นเทชั่นทางธุรกิจ เว็บไซส์บริษัท เป็นต้น

งานที่บาเบลไม่รับแปล

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับงานแปลของน้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่จะต้องทำส่งอาจารย์นะ

เนื่องจากเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจว่า งานประเภทนี้น้องๆควรใช้ความรู้ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ และความรับผิดชอบ ในการทำส่งอาจารย์ด้วยตัวเองนะ

การรับรองคำแปล

โดยที่เราเป็นศูนย์แปลที่ดำเนินการจดทะเบียนอย่างถูกต้องในนามบริษัท และมีวัตถุประสงค์ของบริษัทในการแปลเอกสารและล่าม

ดังนั้น หากคุณต้องการให้เราประทับตรารับรองคำแปล เพื่อนำไปใช้งานต่อสถานทูต ศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ เราก็สามารถประทับตรารับรองหลังจากที่แปลเสร็จให้ได้ด้วย

แต่หากคุณไม่แน่ใจว่างานแปลจะต้องรับรองหรือไม่ ก็ลองโทรสอบถามเราได้เลยนะ หรือดูอัตราค่าบริการรับรองได้ที่นี้ อัตราค่าบริการรับรอง

เรารับแปลเอกสารในภาษาอะไรบ้าง

ทางบาเบลมีทีมงานรับแปลภาษาที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในวงกว้าง โดยทีมงานของเราทีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการแปลภาษาดังต่อไปนี้:

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาเยอรมัน

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาลาว

ภาษาสเปน

ภาษาโปรตุกีส

ภาษาเขมร

ภาษาจีน

สรุป

การแปลภาษาหรือการแปลเอกสารนั้น ต้องใช้ผู้แปลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษานั้นๆ และหากเป็นงานที่มีลักษณะพิเศษ ก็ควรจะให้ผู้ที่รับแปลเอกสารที่ทำงานหรือเกี่ยวข้องอยู่ในวิชาชีพนั้นเป็นคนแปล

เพราะว่าจะทำให้ถ้อยคำ สำนวน ตรงตามบริบทที่มันควรจะเป็น อย่างเช่น งานแปลสัญญา ก็ควรจะให้นักกฎหมายเป็นคนแปล เป็นต้น

ซึ่งทางบาเบลมีนักแปลที่หลากหลาย และเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์ในการแปลมาหลายปี

เราจึงมั่นใจว่าหากคุณได้ให้เราเป็นผู้รับผิดชอบงานแปลของคุณแล้ว คุณจะได้รับงานแปลที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการอย่างแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านงานแปลของเรา

รับแปลเอกสารราชการ

กดอ่านเลย

รับแปลภาษาจีน

กดอ่านเลย

รับแปลและทำ Subtitle

กดอ่านเลย

รับแปลภาษาญี่ปุ่น

กดอ่านเลย

รับแปลเอกสาร