บาเบล ทรานสเลชั่น ยังเปิดให้บริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เอกสารใดๆที่ออกในประเทศไทยและจะนำไปใช้ที่ต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลทุกฉบับ และให้บริการรับรองเอกสารที่สถานทูตต่างๆ เอกสารที่ออกที่ต่างประเทศและจะนำมาใช้ในประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเสียก่อน รวมถึงการรับรองฉบับแปลภาษาอื่นใดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนการรับรองเอกสาร อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ขึ้นกับสถานทูต นอกจากนี้เรายังให้บริการรับรองลายมือชื่อ รับรองเนื้อหา และรับรองคำแปล โดยทนายความที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว หรือโนตารี่ พับบลิค

บริการรับรองเอกสารโดยกงสุล

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเอกสารใดๆที่ออกในประเทศไทยและจะนำไปใช้ที่ต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลทุกฉบับ เอกสารเหล่านั้นจึงจะเป็นที่ยอมรับ ซึ่งค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสารกับกงสุลนั้นมีดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ระยะเวลา

ค่าธรรมเนียม/ฉบับ

 รับรองฉบับแปลไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทย

3 วันทำการ

200

 รับรองเอกสารต้นฉบับ หรือเอกสารคัดลอกที่ออกโดยหน่วยราชการไทย

3 วันทำการ

200

 รับรองลายมือชื่อในเอกสารที่ออกโดยหน่วยราชการไทย

3 วันทำการ

200

 รับรองแบบด่วนพิเศษ

1 วันทำการ

400

บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

เอกสารที่ออกที่ต่างประเทศและจะนำมาใช้ในประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเสียก่อน รวมถึงการรับรองฉบับแปลภาษาอื่นใดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเท่านั้น

อังกฤษ

เยอรมัน

มาเลเซีย

ฝรั่งเศส

จีน

ฟิลิปปินส์

ออสเตรเลีย

ไต้หวัน

เกาหลีใต้

อิตาลี

เวียดนาม

 

และอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ

*ขั้นตอนการรับรองเอกสารและค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่ละที่

บริการรับรองเอกสารโดยทนาย หรือโนตารี่ พับบลิค

การรับรองเอกสารในลักษณะนี้จะต้องกระทำโดยทนายความผู้ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความ หรือทนายรับรองเอกสาร (Notarial Public Attorney) เพื่อนำเอกสารนั้นไปใช้ในต่างประเทศได้ จะมีทั้งการรับรองลายมือชื่อ การรับรองเนื้อหา การรับรองบุคคล