รับแปลสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย ศาล คำพิพากษาโดยนักกฎหมาย

รับแปลสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย

ทางศูนย์แปลบาเบลเปิดให้บริการรับแปลสัญญา เอกสารทางกฎหมาย ศาล คำพิพากษา ในภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ โดยนักกฎหมาย และผู้มีประสบการณ์ในการแปลและรับรองกับกระทรวงการต่างประเทศ

เนื่องจากการทำธุรกิจระหว่างประเทศหรือแม้แต่การลงทุนในประเทศไทยเองนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการติดต่อกับชาวต่างชาติได้

และสิ่งที่จำเป็นในการติดต่อธุรกิจระหว่างต่างประเทศ นั่นคือ เอกสารหรือสัญญาต่าง ๆ ในการติดต่อธุรกิจ และถ้าเป็นเอกสารทางด้านกฎหมายด้วยแล้ว ยิ่งต้องให้ความสำคัญมากขึ้นไปอีก

เพราะลำพังเพียงความรู้พื้นฐานในภาษาต่างประเทศนั้น ๆ เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจ หรือแปลเอกสารทางฎหมายภาษาต่างประเทศได้เข้าใจและถูกต้อง

การแปลสัญญาและเอกสารทางกฎหมายจึงจำเป็นต้องใช้บริการนักแปลภาษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ

เพื่อให้เนื้อหาใจความ และจุดประสงค์ รวมไปถึงรายละเอียดของสัญญา หรือเอกสารทางด้านกฎหมายนั้นตีความได้อย่างถูกต้องและตรงตามบริบทของกฎหมายนั้นๆ

ในกรณีที่คุณต้องการให้ร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ คุณสามารถติดต่อบริษัทกฎหมายในเครือของเราได้ตามลิงค์นี้นะ : บริษัทกฎหมาย Siam Attorney

รับแปลสัญญา

บริการรับแปลสัญญาและเอกสารทางกฎหมายคืออะไร

บริการรับแปลสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย คือ บริการรับแปลข้อความ เนื้อหาในสัญญา เอกสารทางกฎหมาย เอกสารศาล และคำพิพากษา จากเอกสารที่มีต้นฉบับจากข้อความภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ  หรือจากเอกสารที่มีต้นฉบับข้อความภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถนำเอกสารสัญญา เอกสารทางกฎหมายเหล่านั้นไปใช้ติดต่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างคนที่ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังเพื่อช่วยให้เจ้าของงานแปล สามารถเข้าใจเนื้อหาใจความของสาร ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และสื่อสารกับคู่ค้า หรือลูกความได้แบบชัดเจนและถูกต้อง

และคุณยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของสัญญาได้จากลิงค์นี้นะ: ความหมายของสัญญา

บริการรับแปลสัญญาและเอกสารกฎหมายคือ

รูปแบบเอกสารที่รับแปล

รูปแบบของเอกสารที่ทางเรารับแปลบ่อยๆนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 หมวด หลักๆ กล่าวคือ

 1. เอกสารสัญญา อาทิเช่น สัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาบริการ สัญญาจ้าง สัญญากู้ยืม สัญญานายหน้า ข้อบังคับ ใบมอบอำนาจ กฎระเบียบบริษัท สิทธิบัตร หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองบริษัท
 2. เอกสารกฎหมาย ได้แก่ สำนวนคำฟ้อง คำร้อง คำขอ คำแถลง คำสั่งศาล หมายเรียกจากศาล คำพิพากษา TOR หนังสือบันทึกข้อตกลง(MOU)
เอกสารที่รับแปล

ระดับของภาษาอังกฤษสำหรับงานแปลเอกสารทางด้านกฎหมาย

สำหรับงานแปลเอกสารสำคัญ อย่างเอกสารสัญญา เอกสารทางกฎหมาย เอกสารศาล คำพิพากษา นั้นมีความซับซ้อน จำเป็นต้องตีความภาษา หรืองานแปล ให้รอบคอบ

ฉะนั้นในการแปลเอกสารสำคัญเหล่านี้ จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา ที่มีความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย

โดยบริษัทของเรา ที่มีทีมงานนักกฎหมาย ที่เชี่ยวชาญการแปลภาษาโดยตรง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับแปลเอกสาร: รับแปลเอกสาร

ระดับของภาษาจีน ที่เหมาะกับงานแปลสัญญา เอกสารทางกฎหมาย

สำหรับงานแปลเอกสารสำคัญเหล่านี้ นักแปลภาษาจีน จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจ ทั้งทางด้านกฎหมาย และมีความเชี่ยวชาญภาษาอยู่ในระดับ

 • HSK 6 ใช้ภาษาจีนได้เหมือนเจ้าของภาษา ฟังและเขียนอย่างคล่องแคล่ว เข้าใจเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้ทันที

คุณสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานแปลจีนของเราได้ที่นี่นะ: รับแปลภาษาจีน

รับแปลสัญญาและกฎหมายภาษาจีน

ระดับของภาษาญี่ปุ่น ที่เหมาะกับงานแปลสัญญา เอกสารทางกฎหมาย

สำหรับงานแปลเอกสารสำคัญเหล่านี้ นักแปลภาษาญี่ปุ่น จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจ ทั้งทางด้านกฎหมาย และมีความเชี่ยวชาญภาษาอยู่ในระดับ

 • ระดับ 1 (N1) สามารถฟังและจับใจความเนื้อหาประโยคที่ใช้พูดในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปลซ้ำ เข้าใจความหมายที่ซับซ้อนอย่างลึกซึ้ง อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ บทความ ข่าว เอกสาร แล้วทำความเข้าใจได้เหมือนเจ้าของภาษา

เพราะงานแปลสัญญา เอกสารทางกฎหมาย เอกสารศาล และคำพิพากษา เป็นงานแปลที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์และภาษาศาสตร์ในระดับสูงสุด ดังนั้น นักแปลที่จะมาแปลงานสัญญาและเอกสารทางกฎหมายเป็นภาษาต่างประเทศได้นั้น ต้องมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับ C2 ส่วนภาษาจีนต้องอยู่ระดับ HSK 6 และภาษาญี่ปุ่นต้องระดับ 1 (N1) เท่านั้น

คุณสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับแปลภาษาญี่ปุ่นได้เช่นเดียวกันในนี้นะ: รับแปลภาษาญี่ปุ่น

รับแปลสัญญาภาษาจีน

ทำไมต้องจ้างบริษัทรับแปลสัญญาและเอกสารทางกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ

อย่างที่คุณทราบ ภาษากฎหมายนั้นแตกต่างจากภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก ขนาดนักกฎหมายด้วยกันเองยังตีความตัวบทเดียวกันไปคนละทิศคนละทาง

ฉะนั้นแล้ว คุณควรให้ความสำคัญกับผู้ที่จะมารับงานแปลทางกฎหมายของคุณอย่างยิ่งยวด หลักๆ ก็มีเหตุผลดังอรรถาธิบายด้านล่างนี้

 1. นักแปลที่เชี่ยวชาญ สังกัดอยู่ในบริษัทรับแปล เพราะการแปลสัญญา เอกสารทางกฎหมายนั้นต้องอาศัยนักแปลที่มีทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งด้านนิติศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ทั่ว ๆ ไปจะหานักแปลที่มีความเชี่ยวชาญทั้งสองด้านนี้ยาก เพราะส่วนใหญ่จะสังกัดอยู่กับบริษัทรับแปลสัญญา ดังนั้น หากต้องการงานแปลสัญญา เอกสารทางกฎหมายที่มีคุณภาพ มีทางเลือกเดียวคือเลือกรับบริการงานแปลจากบริษัทรับแปลสัญญาที่มีนักแปลที่มีประสบการณ์สูง
 2. ได้รับงานแปลที่ดีในเวลารวดเร็วและทันต่อความต้องการใช้งาน ปลาเร็วกินปลาช้า คำนี้สื่อให้เห็นว่า ความได้เปรียบทางธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับความเร็ว เอกสารทางกฎหมายนั้นมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น นอกจากงานแปลที่ถูกต้องและมีคุณภาพแล้ว งานแปลเอกสารสัญญาต่าง ๆ ต้องได้รับการแปลอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อการใช้งาน ทันต่อการแข่งขัน ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซึ่งหากมีความล่าช้า หรือผิดพลาด อาจจะทำให้คุณสูญเสียโอกาสใหญ่ไปได้
 3. ถูกต้องตามหลักสากล แน่นอนอยู่แล้วว่างานแปลสัญญา เอกสารกฎหมายนั้นจะต้องมีความถูกต้องตามบริบทกฎหมาย แต่ไม่เท่านั้นต้องถูกต้องตามบริบทของประเทศนั้น ๆ และต้องถูกต้องตามบริบทสากลด้วย หมายถึงว่างานแปลนั้นเมื่อนำไปตีความตามความหมายของกฎหมายของแต่ละประเทศและนานาประเทศแล้วมีความชัดเจนถูกต้อง เช่น เอกสารเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น
 4. นำเอกสารงานแปลไปใช้ได้จริง ภาษาทางกฎหมายแตกต่างจากภาษาพูด มีคำศัพท์เฉพาะทาง ยากต่อการเข้าใจของคนธรรมดาทั่วไป ดังนั้น งานแปลเอกสารสัญญาทางกฎหมายที่ดีนั้น จึงต้องใช้คำศัพท์และเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้อง มีความหมายครอบคลุม ได้ใจความชัดเจน และไม่มีช่องโหว่ จึงจะนำไปใช้งานได้จริงทางด้านกฎหมาย คือสามารถนำไปยื่นกับหน่วยงานราชการ หรือศาลได้ งานแปลแบบนี้จึงต้องไว้ใจบริษัทที่รับแปลงานด้านกฎหมายและมีประสบการณ์ตรงเท่านั้น
 5. มีการรับประกันงานแปล การแปลงานกับบริษัทรับแปลสัญญา เอกสารทางกฎหมาย ที่มีความเชี่ยวชาญนั้น ปกติแล้วจะเกิดความผิดพลาดในงานแปลน้อยมาก แต่กรณีที่เกิดความผิดพลาดขึ้น บริษัทมีบริการประกันงานแปลให้ โดยที่จะแก้ไขงานแปลให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ผู้ว่าจ้างจึงสบายใจได้ว่าจะไม่ต้องเสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

การเลือกบริษัทรับแปลสัญญาและเอกสารทางกฎหมายนั้น ต้องดูอะไรบ้าง

เลือกคนแปลผิด ชีวิตเปลี่ยน! ดังนั้นคุณควรจะมีหลักหรือวิธีในการเลือกบริษัทรับแปลสัญญาและเอกสารทางกฎหมายสักหน่อย อย่างน้อยก็ควรคำนึงถึงคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ประสบการณ์ของนักแปล คุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลงานของนักแปลที่สังกัดในบริษัทรับแปล เป็นตัวชี้สำคัญที่จะบ่งบอกว่า บริษัทรับแปลนั้นสามารถให้บริการงานแปลที่มีคุณภาพหรือไม่
 2. เป็นบริษัทรับแปลที่รับรองโดยภาครัฐ แสดงให้เห็นว่าเป็นบริษัทรับแปลที่มีตัวตนอยู่จริง มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานสูง มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ในการรับงานแปล
 3. ดูรีวิวของบริษัท บริษัทรับแปลที่ดีจะได้การไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการ เกิดการบอกต่อผ่านรีวิวที่ดี ๆ ซึ่งผู้ที่ต้องการเลือกใช้บริการของบริษัทรับแปลสัญญา สามารถดูรีวิวของผ่านเว็บไซต์หรือ Social Media ได้
บริษัทรับแปลงานทางกฎหมาย

ใช้บริการนักแปลสัญญาและเอกสารทางกฎหมายกับบริษัทเรามีข้อดีอย่างไร

เราเปิดดำเนินการมาแล้วเป็นเวลาหลายปี และจะยังคงเปิดดำเนินการและขยายขอบเขตของงานอยู่เรื่อย การที่คุณใช้บริการนักแปลสัญญาและเอกสารทางกฎหมายกับบริษัทเรานั้น คุณจะมั่นใจได้ถึงสิ่งที่คุณจะได้รับดังต่อไปนี้

 1. มีตัวตนอยู่จริง บริษัทที่ได้รับการรับรองนั้นเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทรับแปลสัญญาเรียบร้อยแล้ว จึงมีที่ตั้งอยู่จริง ผู้ใช้บริการแปลจึงมั่นใจได้ว่า จะไม่เกิดการเบี้ยวงาน และเมื่อส่งงานไปจะได้รับงานแปลที่มีคุณภาพ และนำไปใช้งานได้จริงแน่นอน
 2. มีมาตรฐานสูง เพราะบริษัทรับแปลสัญญาที่ได้รับการรับรองนั้น มีนักแปลที่มีความช่ำชองเฉพาะในด้านกฎหมายและภาษาต่างประเทศ ผ่านงานแปลด้านนี้มานาน มีประสบการณ์หลายสิบปีในด้านงานแปลด้านกฎหมาย ดังนั้น บริษัทที่ได้รับการรับรองจึงให้ทั้งงานแปลที่มีคุณภาพสูง และให้บริการที่ยอดเยี่ยม
 3. มีความซื่อสัตย์ ผู้ใช้บริการงานแปลอาจจะลืมข้อนี้ไป งานแปลสัญญา เอกสารทางกฎหมาย เอกสารส่วนใหญ่เป็นความลับทางธุรกิจ ดังนั้น จึงควรเลือกบริษัทที่ไว้วางใจได้ที่มารับงานแปลสัญญา เอกสารกฎหมาย บริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นบริษัทรับแปลที่มีฐานลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการบริษัทเป็นจำนวนมาก เพราะบริษัทดูแลงานแปล ไม่ทิ้งงาน ส่งงานตรงเวลา ดูแลความลับของเอกสารสัญญา และให้ความซื่อสัตย์แก่ลูกค้า
นักแปลสัญญาและกฎหมาย

บทสรุป

บริการรับแปลสัญญา เอกสารทางกฎหมายนั้น คุณต้องได้รับงานที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ที่สำคัญต้องให้ความหมายที่ชัดเจน ไม่เกิดช่องโหว่ทางด้านกฎหมาย

ดังนั้น จึงต้องเลือกใช้บริการจากบริษัทรับแปลที่ไว้ใจ เชื่อใจได้ และมีมาตรฐานสูงเท่านั้น หากคุณลูกค้าสนใจงานแปลเอกสารสัญญา หรือเอกสารทางกฎหมาย สามารถติดต่อปรึกษาเราได้เลย